Wczesne wspomaganie

W naszym przedszkolu prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Objęte są nimi dzieci, które posiadają „Opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka” zarówno z naszego przedszkola, jak i z poza niego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci:
 • z uszkodzonym wzrokiem
 • z uszkodzonym słuchem
 • z niepełnosprawnością ruchowa
 • z niepełnosprawnością umysłową
 • z autyzmem
 • z zaburzeniami zachowania
 • wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem
Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
 • psychologa
 • logopedę
 • oligofrenopedagogów
 • surdopedagoga
 • tyflopedagoga

Opracowują oni dla każdego dziecka indywidualny program terapii dostosowany do jego potrzeb i możliwości.