Misje i Cele

Misją naszego przedszkola jest pomoc Rodzicom w wychowaniu Dziecka i stworzenie najlepszych warunków umożliwiających jego pełen intelektualny, emocjonalny i fizyczny rozwój. Wprowadzamy dzieci w świat nauki przez zabawę, współpracy i przyjaźni, nowych doświadczeń charakterystycznych dla ich wieku rozwojowego. Promujemy zdrowie, optymizm i zachowania przyjazne przyrodzie. Budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, uczymy odróżniać dobra od zła. Dla nas dzieci są najważniejsze.

 

Celem naszej placówki jest:

 •  wspomaganie Rodziców w opiece i wychowaniu dziecka,
 • wydobycie twórczego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka,
 • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności,
 • budzenie potrzeby dbałości o własne zdrowie i ciało, edukacja prozdrowotna
 • uczenie współdziałania dzieci w grupie,
 • rozwijanie postawy ekologicznej,
 • kształtowanie umiejętności ekspresji i rozumienia emocji,
 • wychowanie przyszłych optymistów,
 • tworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych, zapewniających wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami,
 • tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej ruchowej i zdrowotnej,
 • likwidowanie wszelkich barier, przyjmowanie dzieci niepełnosprawnych,
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Nasze zasady:

 • zaspokajamy potrzeby dziecka
 • organizujemy aktywność dziecka
 • indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka
 • organizujemy środowisko, umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko
 • integrujemy proces wychowania i edukacji

W naszym przedszkolu staramy się rozwijać pasje naszych podopiecznych oferując każdego dnia zajęcia w innych kółkach zainteresowań:

 • Warsztaty Montessori -głównym zadaniem jest wspieranie spontanicznej i twórczej aktywności dzieci oraz danie im szansy na wszechstronny rozwój fizyczny , duchowy, kulturowy i społeczny. W czasie zajęć dzieci uczą się samodzielności i rozwijają wiarę we własne siły, ćwiczą koncentrację, zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku oraz społecznych reguł. Ważną część zajęć tworzą zestawy pomocy dydaktycznych, czyli tzw. Materiał Montessori. Są to przedmioty charakteryzujące się m.in. prostotą, precyzją i estetyka wykonania, uwzględnieniem stopnia trudności , dostosowaniem do potrzeb rozwojowych dziecka.
 • Warsztaty plastyczne – celem jest rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, tak ważny dla dalszej edukacji dziecka, a także możliwość artystycznej ekspresji. Do zajęć wykorzystywane są przede wszystkim przedmioty codziennego użytku tj. puszki, butelki, plastikowe łyżeczki, opakowania oraz suche liście, patyki, piasek. Uczymy w ten sposób nowego wykorzystania zużytych przedmiotów, kształtujemy dobre nastawienie do ekologii.
 • Warsztaty muzyczne – rozwijamy wrażliwość słuchową dziecka, prowadzimy zajęcia z rytmiki.
 • Warsztaty taneczny, aerobik – rozwijamy sprawność ruchową, poczucie rytmu, koordynację całego ciała.
 • Warsztaty teatralne – nasi podopieczni mogą spróbować własnych sił na scenie, . Przedstawienia przygotowywane są od początku do końca przy pomocy dzieci. Wykonywanie strojów i scenografii to wspaniała okazja do wspólnej współpracy.
 • Zajęcia sportowe – rozwój fizyczny naszych dzieci jest równie ważny jak edukacja, dlatego proponujemy udział w zajęciach ruchowych opartych na zdrowej rywalizacji i zasadach fair-play. Codziennie dzień zaczynamy od zajęć ruchowych Kinezjologii Edukacyjnej Paula Denissona

 

Podczas naszej codziennej pracy wykorzystujemy techniki i metody w oparciu o:

 • Kinezjologię Edukacyjną Paula Denissona
 • Ćwiczenia Grafomotoryczne Hany Tymichowej
 • Edukację Matematyczną Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metodę Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne
 • Program Aktywności: Świadomość Ciała, Kontak i Komunikacja  M. i Ch. Knillów
 • Terapię behawioralną

SYLWETKA ABSOLWENTA

 1. Dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych.
 2. Dobrze rozwinięte procesy poznawcze.
 3. Samodzielny.
 4. Aktywny w podejmowaniu działań.
 5. Lubi działania twórcze.
 6. Wrażliwy estetycznie.
 7. Akceptuje zdrowy styl życia.
 8. Bogata wiedza o środowisku przyrodniczym.
 9. Ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem. 
 10. Chętnie się uczy, ma szerokie zainteresowania i rozwija swoje talenty.
 11. Kreatywny i pełen fantazji.
 12. Odróżnia dobro od zła, ma wiele empatii i jest bardzo przyjaźnie nastawiony do kolegów, koleżanek.
 13. Ma zrównoważony obraz samego siebie, poczucie pewności, wiary w swoje możliwości.
 14. Woli współpracę niż rywalizację.

 

Przedszkolny zestaw programów na rok 2012/2013:

 • „Nasze Przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, MAC
 • „Razem w Przedszkolu” Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka, WSiP
 • „Dobrze Być w Przedszkolu” Jolanta Stępień, program autorski
 • „Dziecięca Matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńska, E.Zielińska, WSiP

 Przedszkolny zestaw programów na rok 2013/2014:

 • ,,Od przedszkolaka do pierwszaka” I. Broda, WSiP
 • „Nasze Przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, MAC
 • „Dziecięca Matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńska, E.Zielińska, WSiP
 • ,, Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli” M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska,Macmillan
 • ,,Edukacja zdrowotna. Program przeznaczony dla przedszkoli” K.Dudkiewicz, K.Kamińska, Nasza Księgarnia

Przedszkolny zestaw programów na rok 2014/2015:

 • ,,Nasze Przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, MA
 • ,,Od przedszkolaka do pierwszaka” I. Broda, WSiP
 • ,,Dziecięca Matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńska, E.Zielińska, WSiP
 • ,, Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli” M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska,Macmill
 • ,,Edukacja zdrowotna. Program przeznaczony dla przedszkoli” K.Dudkiewicz, K.Kamińska, Nasza Księgarnia

Przedszkolny zestaw programów na rok 2015/2016:

 • ,,Od przedszkolaka do pierwszaka” I. Broda, WSiP
 • „Nasze Przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, MAC
 • ,,Odkryjmy Montessori jeszcze raz. Program wychowania przedszkolnego” R. Czekalska, A. Gaj, B. Lauba, J. Matczak, A. Piecusiak, J. Sosnowska IMPULS,
 • ,,Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńska WSiP;
 •  ,,Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu” M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska, Mcmillan;
 • Program własny ,,Przygoda z Unią Europejską”, A. Błaut, J. Rachwał – Krzywda;
 • ,,Program katechezy ” zatwierdzony przez Episkopat Polski, Jedność Kielce;

   

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.